Mỳ chũ Nam Dương

23.000 

Mỳ Chũ làng nghề Thủ Dương – Nam Dương – Lục Ngạn – Bắc Giang chế biến từ nhiều đời nay, cha truyền con nối và đã trở thành một trong những sản vật đặc sản của tỉnh Bắc Giang.